Algemene voorwaarden, verzekering.

Op onze overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van de BBZ (belangenvereniging beroepschartervaart) van toepassing.
ALGEMENE VOORWAARDEN van Buitengewoon Zeilen. KvK nr: 62947346.
Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden, alsmede in de daarmee samenhangende Overeenkomst wordt verstaan onder:
 1. Aanbieder/vervoerder: Buitengewoon Zeilen
 2. Afnemer: Iedere (rechts) persoon die met aanbieder een overeenkomst sluit.
 3. Overeenkomst: Iedere overeenkomst, die tussen aanbieder en de afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop, waarbij de aanbieder zich tegenover de afnemer verbindt aan boord van zijn schip een vaartocht te houden en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Gast: Iedere (rechts)persoon die door afnemer is toegelaten tot het gebruik maken van diensten van aanbieder.
 5. Vaartocht: Het geheel van varen met en verblijf aan boord van de Zeelandia gedurende de in de overeenkomst genoemde periode.
 6. Bagage: De bagage, die de gast als gemakkelijk mee te voeren, draagbare dan wel met de hand verrijdbare zaken op of bij zich heeft.
 7. Schip: De Rolling Stone.
 8. Prijs: Prijs voor de vaartocht als bedoeld in de overeenkomst.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Deze voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle precontractuele relaties tussen aanbieder en afnemer vanaf het moment dat aanbieder deze aan de afnemer ter hand heeft gesteld en de afnemer tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen nadien heeft geprotesteerd.
2.2 Afwijkende algemene voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en)
2.3 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd .
2.4 De overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van aanbieder en afnemer.
2.5 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
2.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.7 De afnemer is de contractspartij van aanbieder. Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen aanbieder en gasten, die niet partij zijn bij de overeenkomst tussen aanbieder en de afnemer. De afnemer maakt zich hiervoor sterk. De afnemer vrijwaart aanbieder voor alle aanspraken, die gasten jegens aanbieder maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van aanbieder uitgesloten zou zijn, indien de gasten aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.
2.8 Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen, waarvan aanbieder, in de ruimste zin van het woord, gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.
2.9 Bij verschillen tussen de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het bepaalde in de overeenkomst doorslaggevend.
Artikel 3 Aansprakelijkheid aanbieder
3.1 De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door dood of letsel en/of aan zaken voor zover veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover de vervoerder de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. De vervoerder staat in voor de deugdelijkheid en het goed functioneren van het schip als vervoermiddel. Vermoed wordt dat een zorgvuldig vervoerder de volgende omstandigheden niet heeft kunnen vermijden: brand; ontploffing; hitte; koude; optreden van knaagdieren of ongedierte; bederf; lekkage; smelting; ontvlamming en corrosie
3.2 De eigenaar/vertegenwoordiger  is op geen enkele manier verantwoordelijk voor welke schade dan ook aan de bezittingen van de huurder of de leden van zijn groep, of voor het verlies van bezittingen, of welke schade dan ook tijdens zijn verblijf op het schip.  Het gebruik van het schip en van de faciliteiten is voor eigen risico. Wij raden u aan om uw eigendommen te verzekeren.
3.3 Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging (door welke oorzaak dan ook en die voor, tijdens of na het vervoer is opgetreden) of door welke afwijking van de overeengekomen aanvang- en eindtijd dan ook.
3.4 Aanbieder is ter zake van door gasten aan boord gebrachte zaken die hij, indien hij hun aard of gesteldheid had gekend, niet aan boord zou hebben toegelaten, geen enkele schadevergoeding verschuldigd indien de gast wist of behoorde te weten, dat aanbieder de zaken niet aan boord zou hebben toegelaten; de gast is alsdan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor aanbieder voortvloeien uit het aan boord brengen of hebben.
3.5 Onverminderd artikel 6:107 BW heeft ingeval van aan gasten overkomen letsel uitsluitend de desbetreffende gast zelf een vordering tot schadevergoeding. Onverminderd artikel 6:108 BW hebben uitsluitend de overblijvende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de gast, die door zijn arbeid plachten te worden onderhouden, een vordering tot schadevergoeding. De vorderingen bedoeld in deze paragraaf worden gewaardeerd naar gelang van de wederzijdse stand en de fortuin der personen.
3.6 Indien aanbieder bewijst dat schuld of nalatigheid van de gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van aanbieder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
3.7 Indien personen, van wier hulp aanbieder bij de uitvoering van haar verbintenis gebruik maakt, op verzoek van afnemer of gasten diensten bewijzen, waartoe aanbieder niet verplicht is, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van afnemer en/of de gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.
3.8 Afnemer doet afstand van zijn recht op schuldvergelijking.
3.9 Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de afnemer verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door afnemer betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.
3.10 De aansprakelijkheid van de vervoerder is behoudens in gevallen van eigen opzet of eigen bewuste roekeloosheid beperkt tot het op grond van artikel 8:518BW en 8:983BW nader bij AMvB bepaalde bedrag.
3.11 De schadevergoeding die de vervoerder wegens het niet nakomen van de op haar uit hoofde van artikel 10 rustende verplichting mogelijkerwijs is verschuldigd, is beperkt tot de overeengekomen prijs voor de huur van het schip.
3.12 Indien de vervoerder bewijst dat schuld of nalatigheid van de klant en/of gast de schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.
3.13 De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, afwijking van de overeengekomen aanvangs- en/of eindtijd of de ter beschikking stelling van een vervangend schip omdat het overeengekomen schip wegens onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
Artikel 4 Aansprakelijkheid afnemer en gasten
4.1 Indien afnemer of gasten of hun bagage schade aan aanbieder berokkenen, zijn afnemer en de gasten hoofdelijk gehouden deze schade aan aanbieder te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het schip als voor schade aan de zich daarin bevindende goederen en/of personen als ook voor schade, die afnemer en/of de gasten of hun bagage berokkenen aan de goederen en/of personen, die zich niet in of op het schip bevinden, indien aanbieder tot vergoeding van die schade wordt aangesproken.
4.2 Afnemer kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van gasten beroepen.
4.3 Dit artikel geldt onverminderd andere/verdere rechten, die jegens derden daaronder begrepen, van aanbieder.
Artikel 5. Verplichtingen aanbieder
5.1 Het schip en de bemanning voldoen aan de wettelijke voorschriften.
5.2 Uit hoofde van de overeenkomst rust op aanbieder een inspanningsverplichting om de vaartocht uit te voeren.
5.3 De vaarroute wordt door de aanbieder in overleg met de afnemer bepaald.
5.4 Te allen tijde is aanbieder en/of de schipper bevoegd te bepalen dat de weersomstandigheden, hoog of laag water, het geblokkeerd zijn van vaarroutes en vergelijkbare omstandigheden, ook die betrekking hebben op het schip, het niet toelaten om te varen of het noodzakelijk maken om de vaartocht te wijzigen, in de ruimste zin van het woord, dan wel af te breken respectievelijk de plaats van afvaart of aankomst te veranderen.
5.5 In deze gevallen zal aanbieder trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding door afnemer van alle extra kosten die aanbieder hierbij zal moeten maken. Het is aan het oordeel van aanbieder om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door aanbieder kan worden uitgevoerd.
5.6 Het in dit artikel bepaalde is ook van toepassing in het geval dat aanbieder en/of de betrokken schipper één van de genoemde beslissingen moet nemen tengevolge van het handelen of nalaten van (één van ) de gasten, in het geval van vertraagd vervoer door welke oorzaak ook ontstaan en in het geval aanbieder de met de afnemer overeengekomen plaats van afvaart of aankomst niet kan bereiken.
5.7 Indien het schip onverhoopt niet beschikbaar is, zal aanbieder zich inspannen een vergelijkbaar ander schip in te zetten. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan is aanbieder gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Als de niet beschikbaarheid van het schip niet te wijten is aan opzet of schuld van aanbieder, zal aanbieder geen schadevergoeding of restitutie aan de afnemer en/of de gast verschuldigd zijn. In alle overige gevallen is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het door de afnemer in het kader van de overeenkomst voldane.
Artikel 6. Verplichtingen afnemer en gasten.
6.1 Het schip wordt bij de aanvang van de vaartocht schoon en met een complete inventaris opgeleverd. De afnemer dient de schoonmaakkosten zoals genoemd in artikel 9.8 te voldoen.
6.2 De afnemer dient de kosten zoals genoemd onder artikel 9,6, 9,7, 9,8, 9,9 en 9.10 en zoals genoemd in de overeenkomst te voldoen.
6.2 Afnemer en gasten moeten de van overheidswege en door of vanwege aanbieder en schipper gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet opvolging van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is aanbieder gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.
6.3 Afnemer en gasten mogen geen andere zaken aan boord brengen dan bagage. Huisdieren zijn niet toegestaan aan boord.
6.4 Bagage van afnemer en gasten mag geen hinder veroorzaken. In geen geval is het afnemer en gasten toegestaan om gevaarlijke stoffen in de ruimste zin van het woord bij zich te dragen, noch drugs of smokkelwaar aan boord te brengen. Voorts is het niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming (huis)dieren aan boord van het chip te brengen.
6.5 De afnemer is gehouden de aanbieder op de dag van aankomst een lijst met de namen van de gasten te overhandigen.
6.6 De afnemer en de gasten dienen gedurende de vaartocht de rechts- en fatsoennormen na te leven.
6.7 De door de vervoerder en/of andere bemanningsleden gegeven aanwijzingen gegeven in het belang van de orde en de veiligheid dienen strikt te worden opgevolgd.
6.8 Het is niet toegestaan in het schip te roken. U kunt op het dek roken.
6.9 Indien naar het oordeel van de vervoerder de afnemer en/of de gasten het onder lid 2, 3,4 en 5 bepaalde niet nakomen, is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden en/of de afnemer en/of de gasten de toegang tot het schip per direct te ontzeggen, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt, zonder enige terugbetaling van de reeds betaalde bedragen.
6.10 Tijdens het varen dragen alle gasten een zwemvest.
6.11 Tijdens het varen mogen luiken en ramen niet geopend worden.
6.12 De afnemer en/of gasten zijn verplicht spullen van de vervoerder aan boord die zijn beschadigd, kapot zijn of kwijt zijn geraakt, te vergoeden.
6.13 Toiletten dienen voor geen enkel ander doel te worden gebruikt dan waarvoor ze zijn bedoeld. Er mag geen toiletpapier en geen voorwerpen of andere zaken in het toilet worden doorgespoeld. Hiervoor zijn prullenbakken aanwezig.
Artikel 7. Opschorting en ontbinding
7.1 Indien een der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de daartegenover staande verplichting op te schorten, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de opschorting niet rechtvaardigt.
7.2 Indien een der partijen haar verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
7.3 De vervoerder heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden in geval: a. de klant failleert, aan deze surseance van betaling wordt verleend, er sprake is van schuldsanering, danwel onder curatele wordt gesteld. b. de klant niet binnen 5 werkdagen na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. c. er sprake is van een situatie zoals genoemd onder artikel 6.6, 6.7, 6.8.  d. het betreffende schip door onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is.
7.4 Opzegging of ontbinding dient met vermelding van de gronden waarop deze is gebaseerd schriftelijk te geschieden. De overeenkomst wordt geacht buitenrechtelijk te zijn ontbonden nadat de afnemer de opzeggingsbrief heeft ontvangen, doch in ieder geval 5 dagen na verzending van de opzeggingsbrief.
7.5 Indien de oorzaak van de opzegging of ontbinding aan de klant kan worden toegerekend, komt de schade die hieruit voortvloeit voor rekening van de klant.
7.6 De toegang tot het schip, alsook de vaartocht en de horecadiensten/catering, kunnen door aanbieder worden geweigerd indien zulks noodzakelijk is in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, dreigende schade c.q. hinder, dan wel in geval van openstaande vorderingen uit het verleden, een en ander onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde en onder handhaving van haar overige rechten jegens de afnemer, uitsluiting van aansprakelijkheid van aanbieder voor schade daaronder begrepen.
Artikel 9. Betalingsvoorwaarden
9.1 Tenzij anders is overeengekomen is de voeding voor de schipper en bemanningsleden gedurende meerdaagse reizen voor rekening van de afnemer.
9.2 De afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld in de overeenkomst aan aanbieder betalen binnen de in de overeenkomst gestelde termijnen zonder enige korting, inhouding of verrekening. De aannemer heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.
9.3 De aanbieder heeft het recht om tot 20 dagen voor de aanvang van de vaartocht de prijs te verhogen in verband met ingrijpende wijzigingen van de kosten voor het uitvoeren van de vaartocht. De afnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te annuleren, echter binnen 10 dagen na ontvangst van een mededeling van dien aard.
9.4 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment, waarop de afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de afnemer vertragingsrente verschuldigd van 2 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
9.5 Alle kosten van invordering van het door de afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer.
9.6 De kosten per dag (8 uur) zijn €250,-.  Voor een weekend €450,-. Voor een week € 1600,- Exclusief havengelden, brug-, sluis-, haven- en liggelden. U brengt zelf uw slaapzak en kussen mee. Verdere benodigdheden: zie website.
9.7 De borg bedraagt per dag  €125,- . Per weekend  €225,- . Per week  € 800,- .
9.8 De schoonmaakkosten van het schip bedragen per dag € 50,- , per weekend en per week € 70,-. De afnemer is verplicht deze van te voren te betalen.
9.9 Aanbetaling. De helft van het verschuldigde bedrag, inclusief de borg maakt u binnen twee dagen na de reservering over op onze rekening. De ander helft van het bedrag één week voor de afvaart. Zie verder onder ‘verzekering’.
9.10 De genoemde prijzen zijn inclusief de huur van het schip met de schipper, een € 55,- (=1 motoruur) per dag, en 6% BTW .
9.11 Niet inbegrepen zijn: eten en drinken; haven-, lig-, brug- en sluisgelden; overvaarkosten bij het aan boord gaan in een andere haven dan Medemblik/Pekelharinghaven.
9.12 Pas na ontvangst van uw aanbetaling is de reservering definitief.
Artikel 10 Reclame
10.1 Reclames over rekeningen dienen 14 dagen na factuurdatum te zijn ingediend.
10.2 De afnemer en/of de gast zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk (tijdens de vaart) aan aanbieder en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat aanbieder nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren.
Artikel 11 Annulering
11.1 Indien de afnemer de overeenkomst wil annuleren dient hij de vervoerder daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per brief of e-mail, in kennis te stellen. De datum van ontvangst door de vervoerder wordt als datum van ontbinding aangemerkt.
11.2 Schadeloosstelling schip:
Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer zijn de volgende percentages verschuldigd:
Prijs schip en overige diensten na boeking: 15% in geval van annulering tot 6 maanden voor afvaart; 20% in geval van annulering tot 5 maanden voor afvaart; 30% in geval van annulering tot 4 maanden voor afvaart; 40% in geval van annulering tot 3 maanden voor afvaart; 40% in geval van annulering tot 2 maanden voor afvaart; 75% in geval van annulering tot 1 maand voor afvaart; 90% in geval van annulering tot 24 uur voor afvaart; 100% in geval van annulering op de dag van afvaart.
Schadeloosstelling catering:
Prijs per boeking: 15% in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart; 25% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart; 50% in geval van annulering tot 2 maanden voor de afvaart; 75% in geval van annulering tot 1 maand voor de afvaart; 90% in geval van annulering tot 24 uur voor de afvaart; 100% in geval van annulering op de dag van de afvaart.
Artikel 12. Het aanbod / de offerte
12.1 Een algemeen aanbod van de vervoerder in de vorm van ondermeer folders, advertenties en websites is vrijblijvend en kan zonodig door de vervoerder worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvaarding door de afnemer te geschieden.
12.2 Een individueel aanbod wordt door de vervoerder schriftelijk dan wel elektronisch uitgebracht, voorzien van een dagtekening. Dit aanbod vermeldt duidelijk of het een vrijblijvend of onherroepelijk aanbod betreft, met inbegrip van de termijn. Het aanbod vermeldt: a. de totale reissom en het percentage dat vooruit betaald moet worden; b. de wijze van betaling; c. het maximale aantal gasten per schip; d. de plaats, datum en tijdstip van inscheping en ontscheping; Het eerste aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van algemene voorwaarden.
Artikel 13. De overeenkomst.
13.1 De overeenkomst komt tot stand, behoudens in het geval van herroeping zoals genoemd in artikel 12.1, door aanvaarding van het aanbod door de klant. De vervoerder zendt na de totstandkoming van de overeenkomst een schriftelijke of elektronische bevestiging aan de afnemer.
13.2 De afnemer verstrekt de vervoerder voor of uiterlijk voorafgaande aan de afvaart alle gegevens omtrent zichzelf en de door hem aangemelde gasten.
Artikel 14 Ontbinding
14.1 Indien de afnemer: a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld, of b. een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; of c. enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichting jegens aanbieder na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt; d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de resterende schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.2 Aanbieder is in de in het vorige lid genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enige door de afnemer aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of c. alvorens de overeenkomst verder na te komen van de afnemer zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
14.3 Indien de aanbieder tot ontbinding overgaat is de afnemer als forfaitaire schade verschuldigd de prijs of het bedrag van de werkelijke schade indien deze meer is.
Artikel 15 Overmacht
Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door de afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de ( verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel op gedeeltelijk op te schorten. Aanbieder zal de afnemer zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
Artikel 16 Klachten
16.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de vervoerder nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt of heeft kunnen ontdekken.
16.2 Klachten over facturen dienen zo mogelijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur schriftelijk en behoorlijk toegelicht te worden ingediend bij de vervoerder.
16.3 De gevolgen van het niet tijdig indienen van een klacht komen voor rekening van de afnemer.
Artikel 17 Toepasselijk recht
17.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
17.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in het arrondissement waar aanbieder kantoor houdt. Indien afnemer consument is kan hij binnen een maand een ander noemen.
VERZEKERING. (Dit regelen wij voor u bij het boeken van uw tocht, op uw verzoek).
Het is verstandig om gelijk met het terugsturen van de overeenkomst, de verzekering voor uw zeiltocht af te sluiten. Als u een tijdje wacht of dit een stuk later doet, loopt u kans dat de verzekeringsmaatschappij uw aanvraag niet meer in behandeling neemt. Wij kunnen u voordelig een totaalpakket aanbieden (annuleringsverzekering, stormerzekering). Dit kan minimaal drie weken van te voren.  In de laatste twee weken voor afvaart worden aanvragen in ieder geval niet behandeld. Wat de stormverzekering betreft: bij windkracht 6 of meer besluit de schipper wel of niet uit te varen. Zij doet dat op grond van kennis van het schip, de bemanning, het vaargebied en de gasten.
Bootreisverzekering
Deze verzekering omvat een vergoeding van de per dag verschuldigde huurprijs, indien de boot genoemd in uw overeenkomst op een van de overeengekomen data niet kan uitvaren als gevolg van storm, ijsgang en mist. Het schip moet tenminste 50% van de tijd tussen 9.00 uur en 21.00 uur hebben stilgelegen als gevolg van storm, ijsgang en mist. Mocht u zich voor deze verzekering willen, dan geeft u dat aan ons door bij de boeking van uw tocht. U doet er wel goed aan om uw opgaaf met het aantal personen van uw gezelschap direct met uw boeking bij heBuitengewoon Zeilen door te geven.
Inhoud van de verzekering
Een dagje of meerdere dagen varen met uw vrienden of zakenrelaties op een prachtig zeilschip is gezellig, maar uw dag kan natuurlijk door een ongeluk in het water vallen. De reisongevallenverzekering geeft u niet voldoende dekking om bijvoorbeeld al uw financiële schade te vergoeden. Deze verzekering dekt n.l. geen annulering of afgelasting door storm, ijsgang en mist.
Wij bieden u een totaalpakket (tevens per onderdeel af te sluiten) t.w.:
 • Een reisongevallen-reisbagageverzekering met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor u en uw medevarende gezelschap.
 • Een annuleringskostenverzekering, uit te breiden met groepsannuleringsdekking.
 • Een verzekering voor het niet uit kunnen varen t.g.v. storm, ijsgang en mist. (toeslag van toepassing: nov. t/m maart)
Dekkingsgebied: binnen Europa.
De verzekering is van kracht voor degene, die de boeking of huurovereenkomst aangaat en tevens voor zijn/haar medevarende personen, voor zover zij tot zijn/haar gezelschap behoort.
Indien u het totaal pakket afsluit krijgt u een korting van 7,5% op de premie voor de storm-, ijsgang- en mistdekking en 7,5% korting op de premie voor de annuleringsdekking.
De premie voor de betreffende onderdelen bedraagt:
 • Reisongevallen-/reisbagageverzekering: € 0,95 per persoon per dag.
 • Annuleringskostenverzekering: 4,5% v/d huursom.
 • Storm-, ijsgang- en mistverzekering: 1,95% v/d huursom. (gedurende de maanden november t/m maart geldt een premieopslag van 1,95% v/d huursom)
Optioneel:
 • Groepsannuleringsverzekering (uitgebreid): 2,2% v/d huursom (bij te sluiten op het totale pakket of het onderdeel annuleringskostenverzekering).
 • Gevolgschade- en waarborgsomverzekering, (dekking binnen de Benelux) bij een huurprijs tot € 2.000,- is € 45,- premie en bij een huurprijs boven € 2.000,- is € 95,- premie.
Minimum premie : € 15,00
Poliskosten : € 5,00
(Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting)
De verzekering kan afgesloten worden bij het aangaan van de huurovereenkomst of uiterlijk 21 dagen voor de aanvang van de reis. Ten aanzien van de annuleringsverzekering dient de verzekering bij het aangaan van de huurovereenkomst te worden afgesloten.
Meer informatie en voor het afsluiten van uw verzekering: info@buitengewoonzeilen.nl